Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Internetový obchod: www. barahubena-eshop.cz
Fyzická osoba: Ing. Josef Hubený
Se sídlem: Biskupcova 71, 130 00 Praha 3              
DIČ: CZ5912070241, IČ: 13814958
E-mailová adresa: barahubena@email.cz             
Telefonní číslo: +420 605 504 206

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www. barahubena-eshop.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Josefa Hubeného, Biskupcova 71, Praha 3, 130 00, DIČ: CZ5912070241, IČ: 13814958, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. barahubena-eshop.cz.
 • (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ústně nebo písemně (i elektronickou poštou). Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Seznámení s těmito obchodními podmínkami je nedílnou součástí obchodní transakce. Tyto obchodní podmínky jsou viditelně umístěny na internetové adrese www.barahubena-eshop.cz, kde je na ně zájemce o nákup upozorněn před tím, než učiní objednávku.
 • Za uzavření kupní smlouvy se považuje v elektronickém obchodě odeslání objednávky na nákup zboží prostřednictvím vyplnění webového objednávkového formuláře a jeho odesláním.
 • Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace uživatelského účtu přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní k obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.3.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je považováno objednání produktů za závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3.8.     Berte prosím na vědomí, že nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti vůči nám.
  3.9.     Prodávající je oprávněn vzhledem k charakteru zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny předem – ještě před odesláním zboží.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  – v hotovosti při osobním odběru na základě domluvy s prodávajícím zastoupeným jeho manželkou Mgr. Barborou Hubenou na místě a čase odběru;
  – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-3123720247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
  4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Tato podmínka neplatí v případě osobního převzetí zboží.
  4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4.4.     V případě platby v hotovosti na dohodnutém místě a v dohodnutém čase při osobním převzetí zboží kupujícím, je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od odeslání objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.7.     Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobní platby v hotovosti či platební kartou vystaví prodávající platební doklad na místě.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či speciálně zhotoveno podle přání (na objednávku) kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu 1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví.
5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebude-li domluveno jinak ne však dříve než prodávající obdrží zboží zpět a zkontroluje jeho stav a zda nedošlo k poškození.
5.5.     Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění již při osobním vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.2.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.3.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít anebo, pokud se rozhodne kupující vizuálně poškozenou zásilku přijmout, má povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou. Vhodné je zásilku rozbalit před řidičem. a pokud je i zboží poškozeno, sepsat škodní protokol.
  6.4.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  6.5.     V případě, že zásilka přijde nepoškozená a kupující zjistí až doma po rozbalení, že je poškozená nebo zjistí úbytek zasílaného obsahu, je třeba zásilku ponechat v tom stavu, v jakém byla převzata a takto jí donést na kteroukoliv poštu v ČR, kde bude sepsán zápis o poškození. Je nutné doložit nejen poškozenou věc, ale všechno, v čem byla zabalena, tzn. všechno vnitřní balení, vnější balení (krabice) a v případě, že byla omotána provazem, tak i ten je vhodné k reklamaci předložit. Reklamovat poškození je vhodné v co možná nejkratším termínu, tedy nejlépe ve lhůtě 2 pracovních dnů po dodání. Předložení zásilky později může mít vliv na posouzení odpovědnosti za škodu. Lhůta pro vyřízení reklamace poškození je 15 dnů od uplatnění nároku na náhradu škody, tedy od doby, kdy adresát, popřípadě odesílatel vyčíslí škodu na obsahu (včetně faktury).
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. 
      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, avšak kupující bere na vědomí, že autorské originály, zvláště textilní, vytvořené ruční prací nesou stopy této práce včetně nepravidelnosti, nedokonalosti a jako součást autorské práce nemohou být chápány jako vada. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.1.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.1.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.1.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.1.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  7.1.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.2.     Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu (slevu) za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
  7.3.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní, pokud není domluveno jinak. Pro reklamaci může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2.     Vlastnická práva designérů zastoupených v našem internetovém obchodě prodejem nezanikají. Vzhledem k tomu, že www.barahubena-eshop.cz prodává v převážné míře autorské originály, všechna práva duševního vlastnictví zůstávají ve vlastnictví autorů či ve vlastnictví poskytovatelů licence. Nelze díla kopírovat, rozšiřovat ani jimi jinak než k účelu tomu určeném nakládat bez souhlasu autorů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy barahubena@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  8.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. DORUČOVÁNÍ
  9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Je však třeba potvrdit obdržení elektronické pošty oběma stranami, může dojít k výpadku sítě apod., které komunikaci znemožní.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  10.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří Příloha 1 vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES SOUBORY

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1.1. Bára Hubená Eshop zastoupený Mgr. Barborou Hubenou shromažďuje vaše osobní údaje a nakládá s nimi v  souladu s platností GDPR (General Data Protection Regulation/Obecné nařízení o ochraně údajů), které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů.
  Osobní údaje jsou veškeré informace  sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby. Pro potřeby realizace nákupu zboží z elektronického obchodu Bára Hubená Eshop je nezbytně potřeba  jméno, příjmení, titul, adresa pro doručení poštovní zásilky, číslo telefonu a emailová adresa. Bára Hubená Eshop  respektuje soukromí. Uvedené informace jsou nezbytné jen pro identifikaci nakupujícího. Používáme je JEN pro možnost dodání zboží, fakturace a komunikace.
  1.2. Pokud nakupuje zboží právnická osoba, je zapotřebí kromě výše zmíněných údajů uvést také  následující údaje o firmě: jméno firmy, telefon, IČ, DIČ.
  V případě potřeby (reklamační plnění) pak číslo bankovního účtu.
  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  Osobní údaje potřebujeme pro uskutečnění obchodu, doručení zboží vámi zvoleným způsobem, k vystavení řádného dokladu a řešení reklamací, vad a ke zpětné kontrole.
  1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje poskytnout při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu.
  1.4. Pokud zvolíte platbu převodním příkazem nebo hotově při osobním převzetí nezadáváte žádné další údaje. V současnosti nemáme platební portál pro platby kartou.
  1.5. S osobními údaji pracuje Mgr. Barbora  Hubená zodpovědně a nepředává informace třetí straně s výjimkou potřebných údajů pro zákazníkem zvoleného dopravce.
  1.6. Osobní data jsou uložena v elektronické podobě a zpracována automatizovaným způsobem.
  1.7. Data jsou uchovávána po dobu povinnosti vést účetní údaje, tj. fyzická osoba zachovává účetnictví po dobu 5let.
  1.8. Bezpečnost  zpracování dat je zajištěna šifrováním SSL webových stránek včetně obchodu (poskytovatel Wedos) a spolehlivým antivirem. Poskytovatel webhostingu Wedos a data zálohuje na serverovém úložišti.
  1.9. Majitel webu nemusí vést záznamy o činnostech zpracování, protože nemá zaměstnance, pracuje s údaji nepravidelně – jen v rámci uskutečněného  prodeje, neohrožuje práva ani svobody zákazníků a nenakládá s citlivými údaji.
  1.10. Zákazník má:
  Právo na přístup: Osobní údaje zpracováváme pro účely realizace obchodu a následné zajištění dopravy a také pro komunikaci při řešení nejasností či problémů vzniklých při prodeji a také pro zpětnou kontrolu. Poskytneme údaje jako např. objednávky, kupní smlouvy apod. zákazníkům na požádání.
  Právo na opravu: Při podezření na nesprávnost údajů zajistíme jejich opravu v co nejkratším možném termínu.
  Právo být zapomenut: Vymažeme bez zbytečného odkladu osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely prodeje a záruční lhůty či reklamaci či povinnosti vést účetní údaje, to je pro fyzické osoby doba 5 let.
  Právo na přenositelnost: Zákazník má právo získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu a předat je novému správci  v případě změny majitele webu, obchodu či poskytovatele webhostingu.
 1. UKLÁDÁNÍ COOKIES
  2.1. Naše webové stránky používají soubory tzv. cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky.
  2.2. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Na těchto webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies.
  2.3. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které  ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.
  2.4. Při první návštěvě našeho webu si v banneru Nastavení souborů cookies můžete zvolit, které služby na webu povolíte. S výjimkou služeb Nezbytných, se kterými nelze nesouhlasit, neboť zajišťují funkčnost a ochranu webu. Svoje nastavení můžete kdykoli změnit zde: 

Zde můžete změnit své volby souborů cookies

Historie nastavení voleb

Odvolat souhlas

2.5. Také většina internetových prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a
3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na webových stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a
3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

V Praze  dne 24. září 2020/ AKTUALIZOVÁNO 1.1.2022
Ing. Josef Hubený

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru